От 18

Следващите страници са предназначени само за възрастни. С влизането си потвърждавате, че сте навършили 18 години.

Категории

Бюлетин

Този превод е така нареченият любезен превод. Този превод е само за ваша информация. Само актуалната версия на нашите Общи условия на немски език е правно обвързваща.

Общи условия и информация за потребителите

Преводите на други езици са само с информационна цел и трябва да се разбират като така наречените любезни преводи. Само нашите Общи условия и информация за потребителите на немски език са правно обвързващи.

Общи условия (ОУ) и информация за потребителите на MEO Vertriebs GmbH, считано от юли 2021 г., наричано по-нататък -MEO-.
§ 1 Общи положения и обхват на приложение

1.) Настоящите общи условия се прилагат за всички поръчки, направени чрез онлайн магазина и уебсайтовете на MEO Vertriebs GmbH.

2.) Потребители по смисъла на настоящите общи условия са физически лица, които сключват правна сделка с цел, която не може да бъде отнесена към тяхната търговска или независима професионална дейност. Предприемачи по смисъла на настоящите Общи условия са физически или юридически лица или правоспособни партньорства, които при сключването на правна сделка действат в рамките на своята търговска или независима професионална дейност. Търговци на едро са предприемачи, които за тази цел получават отделен достъп до търговия на едро чрез съответна акредитация и количества поръчки от нас; за тях естествено се прилагат съответно разпоредбите за предприемачи. Клиенти по смисъла на настоящите общи условия са както потребителите, така и предприемачите и търговците на едро.

3.) Отклоняващи се, противоречащи или допълнителни общи условия не стават част от договора, дори и да са известни, освен ако тяхната валидност не е изрично договорена в писмена форма.

§ 2 Сключване на договор, резервиране на самостоятелна доставка

1.) Нашите оферти подлежат на промяна. Запазваме си правото да правим технически промени, както и промени във формата, цвета и/или теглото в разумни граници.

2.) С поръчването на стоките потребителят прави обвързваща декларация, че желае да закупи поръчаните стоки.

3.) Ако потребителят поръча стоките по електронен път, ние ще потвърдим получаването на поръчката незабавно. Самото потвърждаване на получаването на поръчката от страна на клиента не представлява обвързващо приемане на поръчката. Потвърждението за получаване обаче може да бъде комбинирано с декларация за приемане. Приемането се извършва в писмена форма или чрез доставка на стоките на клиента. До обвързващото приемане от наша страна клиентът няма правен иск за доставка. Имаме право да откажем да приемем дадена поръчка - например след проверка на кредитоспособността на клиента. Имаме право да ограничим поръчката до обичайните за домакинството количества.

§ 3 Доставка; резервиране на самостоятелна доставка

1.) Ако в офертата не е посочено друго, срокът за доставка е 3-5 дни. В случай на авансово плащане срокът за доставка започва да тече от деня след издаването на платежното нареждане към превеждащата банка; в случай на други начини на плащане той започва да тече от деня след сключването на договора и приключва в края на последния ден от срока. Ако последният ден от периода се пада в събота, неделя или в официален празник, признат от държавата в мястото на доставка, на мястото на този ден идва следващият работен ден.

2.) Ако не всички поръчани продукти са налични на склад, ние имаме право да извършим частични доставки за наша сметка, доколкото това е разумно за Вас.

3.) Ако доставката на стоките не успее по Ваша вина въпреки три опита за доставка, ние можем да се откажем от договора. Всички направени плащания ще бъдат възстановени незабавно.

4.) Договорът се сключва при условие, че доставчиците ни извършат коректна и навременна доставка до нас. Това важи само в случай, че не носим отговорност за недоставянето, по-специално ако с нашия доставчик е сключена конгруентна хеджираща сделка. Клиентът трябва да бъде информиран незабавно за липсата на доставка на услугата. Възнаграждението ще бъде възстановено незабавно или ще бъде доставена заместваща стока на същата или по-висока стойност. Ако стоката не ни харесва, тя може да бъде върната за наша сметка.

§ 4 Запазване на правото на собственост

1.) В случай на договори с потребители ние запазваме правото на собственост върху стоката до пълното уреждане на всички претенции, произтичащи от текущи търговски взаимоотношения.

2.) Клиентът е длъжен да се отнася към стоката с грижата на добър стопанин. Ако се налагат дейности по поддръжка и проверка, клиентът е длъжен да ги извършва редовно за своя сметка.

3.) Клиентът е длъжен да ни информира незабавно за всеки достъп на трети лица до стоките, например в случай на изземване, както и за всяка повреда или унищожаване на стоките. Клиентът е длъжен да ни уведоми незабавно за всяка промяна на собствеността върху стоките и за промяна на собственото си местоживеене.

4.) Имаме право да се откажем от договора и да поискаме връщането на стоките, ако клиентът действа в нарушение на договора, по-специално в случай на забава на плащането или неизпълнение на задължение по точки 2. и 3. от настоящата разпоредба.

5.) Предприемачът има право да препродаде стоките в рамките на обичайната си търговска дейност. С настоящото той ни прехвърля всички вземания в размер на сумата по фактурата, които му възникват срещу трета страна в резултат на препродажбата. Ние приемаме прехвърлянето. След прехвърлянето предприемачът е упълномощен да събере вземането. Ние си запазваме правото да съберем вземането сами, щом предприемачът не изпълнява надлежно задълженията си за плащане и е в забава.

§ 5 Право на анулиране

1.) Моля, прочетете следната информация относно анулирането на поръчка от нашия интернет магазин.

Потребителите имат право на анулиране в съответствие със следните разпоредби:

------------------

Политика за анулиране
Право на анулиране

Имате право да анулирате този договор в срок от четиринадесет дни, без да посочвате причини.

Срокът за анулиране е четиринадесет дни, считано от деня, в който...

- в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвач, сте влезли във владение на стоките, ако сте поръчали една или повече стоки като част от една поръчка и стоките или стоките се доставят еднотипно;

- в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвач, сте влезли във владение на последната стока. ако сте поръчали няколко стоки като част от една поръчка и стоките се доставят поотделно;

- на която Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвач, сте влезли във владение на последната частична пратка или на последната стока. ако сте поръчали стоки, които се доставят на няколко частични пратки или бройки;

------------------

Ако се прилагат няколко от горните алтернативи, срокът за анулиране започва да тече едва когато Вие или посочена от Вас трета страна, която не е превозвач, сте влезли във владение на последната стока или последната частична пратка или последната бройка.

За да упражните правото си на анулиране, трябва да ни информирате, MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Германия, тел. +49 2366 500 500; факс: 02366 / 500 510, е-mail: [email protected], за решението си да анулирате този договор чрез ясно изявление (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или е-mail). За да спазите срока за анулиране, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на анулиране преди изтичането на срока за анулиране. Можете да попълните и изпратите примерния формуляр за анулиране или друга ясна декларация на нашия уебсайт http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php, също и по електронен път. Ако се възползвате от тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим потвърждение за получаването на такова анулиране (напр. по електронна поща).

Последици от анулирането

Ако анулирате този договор, ние ще възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали различен вид доставка от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомление за Вашето анулиране на този договор. За това изплащане ще използваме същите платежни средства, които сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с Вас; в никакъв случай няма да Ви бъдат начислявани такси за това изплащане.

Можем да откажем изплащането, докато не получим стоките обратно или докато не представите доказателство, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Трябва да ни върнете или предадете стоките незабавно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който ни информирате за прекратяването на този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на четиринадесетдневния срок. Вие поемате преките разходи по връщането на стоките.

Вие носите отговорност само за намалената стойност на стоките в резултат на боравене с тях, различно от това, което е необходимо за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

------------------

Правото на отказ не се прилага

- за договори от разстояние за доставка на стоки, които не са предварително подготвени и за чието изработване индивидуалният избор или определяне от страна на потребителя е решаващ или които са ясно съобразени с личните нужди на потребителя;

Правото на отказ се погасява предсрочно в случай на договори от разстояние

- за доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за защита на здравето или хигиена, ако запечатването им е било отстранено след доставката;

- за доставка на стоки, ако те са били неразделно смесени с други стоки след доставката поради естеството им;

Моля, избягвайте повреди и замърсяване. Ако е възможно, моля, върнете ни стоките в оригиналната им опаковка с всички аксесоари и с всички компоненти на опаковката. Ако е необходимо, използвайте защитна външна опаковка. Ако вече не разполагате с оригиналната опаковка, моля, използвайте подходяща опаковка, за да осигурите адекватна защита срещу повреди при транспортиране, за да избегнете претенции за обезщетение поради повреди, причинени от дефектна опаковка. Моля, обърнете внимание, че тези условия не са предпоставка за ефективно упражняване на правото на отказ.

§ 6 Възнаграждение

1.) Предложената покупна цена е обвързваща. Покупната цена включва законоустановения ДДС. За облагаеми доставки в Обединеното кралство (стойност на фактурата под 135,00 GBP) се издават само опростени фактури (без ДДС фактури), тъй като това са доставки до крайни клиенти. В случай на покупки по пощата, покупната цена се облага с фиксирана такса за доставка. Клиентът не поема никакви допълнителни разходи при поръчка чрез средства за комуникация от разстояние. Клиентът може да плати покупната цена с наложен платеж, авансов банков превод или кредитна карта. В случай на плащане с кредитна карта, предварителната авторизация се извършва без дебитиране, когато се прави поръчката. Сумата ще бъде дебитирана при доставката (в случай на частични доставки - частична сума и пропорционални разходи за доставка; в случай на последващи доставки - частична сума и пропорционални разходи за доставка). В случай на плащане с наложен платеж, доставчика на място ще начисли допълнителна такса в размер на 10,00 EUR.

2.) Клиентът се задължава да плати покупната цена най-късно в рамките на 10 дни от получаването на стоката. След изтичането на този срок клиентът изпада в забава на плащането.

3.) Клиентът има право на прихващане само ако насрещните му вземания са законно установени, признати от нас или се основават на същите договорни отношения. Клиентът може да упражни право на задържане, само ако насрещното му вземане се основава на същите договорни отношения.

§ 7 Минимален оборот/добавка за минимално количество за търговци на едро

За да могат нашите клиенти - търговци на едро - да се възползват от съответните ценови предимства, за тях е договорен минимален оборот на поръчка от 500,00 EUR (нето). В случай че той бъде подценен еднократно, имаме право да начислим надбавка за минимално количество в размер на 50 EUR с ДДС.

§ 8 Прехвърляне на риска

1.) Ако купувачът е предприемач, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на стоката преминава върху купувача при предаването, а в случай на продажба на пратка - при предаването на стоката на спедитора, превозвача или друго лице или институция, определени да извършат превоза.

2.) Ако купувачът е потребител, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадената стока преминава върху купувача едва след предаването на стоката, дори в случай на продажба чрез изпращане. Ако купувачът е в забава при приемането, това се счита за равностойно на предаването.

§ 9 Гаранция

1.) Важи законовата гаранция, освен ако по-долу не са предвидени отклонения.

2.) Ако купувачът е предприемач, ние първоначално предоставяме гаранция за дефекти на стоката по наша преценка чрез ремонт или замяна.

3.) Предприемачите трябва да ни уведомят писмено за явните дефекти в срок от две седмици от получаването на стоката; в противен случай предявяването на гаранционна претенция е изключено. Своевременното изпращане е достатъчно, за да се спази срокът. Предприемачът носи пълната тежест на доказване на всички изисквания за предявяване на претенции, по-специално за самия дефект, за времето на откриване на дефекта и за навременността на уведомлението за дефект.

4.) За предприемачите гаранционният срок е една година от доставката на стоките. Това не важи, ако клиентът не ни е уведомил своевременно за очевидни дефекти (точка 2 от настоящата разпоредба). За потребителите давностният срок е две години от прехвърлянето на риска на стоките. За употребявани стоки давностният срок е една година от прехвърлянето на риска от стоките.

5.) Ако купувачът е предприемач, за качество на стоките се счита, че е договорено само описанието на продукта от производителя. Публичните изявления, промоциите или рекламите на производителя не представляват договорно описание на качеството на стоките.

6.) Клиентът не получава от нас никакви гаранции в правен смисъл. Гаранциите на производителя остават незасегнати от това.

§ 10 Ограничения на отговорността

1.) В случай на леко небрежни нарушения на задълженията нашата отговорност се ограничава до предвидимите, преки средни вреди, типични за договора според вида на стоките. Това се отнася и за леко небрежни нарушения на задълженията от страна на нашите законни представители или пълномощници. Ние не носим отговорност пред предприемачите за леко небрежни нарушения на незначителни договорни задължения.

2.) Горните ограничения на отговорността не се прилагат за претенции на клиента, произтичащи от отговорност за продукти. Освен това ограниченията на отговорността не се прилагат в случай на телесна повреда или увреждане на здравето, които се дължат на нас, както и в случай на загуба на живота на клиента или нарушение на съществени договорни задължения. Съществени договорни задължения са абстрактни задължения, чието изпълнение е от съществено значение за правилното изпълнение на договора и на чието спазване договарящата се страна може редовно да разчита.

§ 11 Авторски права и споразумения за използване

1.) С покупката и/или продажбата на продукти на MEO клиентът не придобива никакви търговски права за използване на логото на MEO или на нашите марки извън законовите разпоредби.

2.) В частност това не дава право на клиента да копира, използва и/или да възлага използването на наши продуктови снимки и/или продуктови текстове, създадени при значително производство и разходи, дори частично. За тази цел предоставяме отделни споразумения за използване, които сключваме с избрани клиенти. Ще предприемем правни действия срещу всяко нарушение на забраната за използване. В допълнение към други вреди си запазваме правото по-специално да начисляваме съответните лицензионни такси за неразрешено използване.

§ 12 Закон за разрешаване на потребителски спорове (VBSG)

1.) Не участваме в процедури за разрешаване на спорове пред арбитражна комисия за защита на потребителите.

§ 13 Заключителни разпоредби

1.) Прилага се правото на Федерална република Германия, с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки.

2.) Ако клиентът е търговец, юридическо лице по публичното право или специален фонд по публичното право, изключителната юрисдикция за всички спорове, произтичащи от този договор, е нашето седалище или Дюселдорф. Същото важи и в случай, че клиентът няма обща юрисдикция в Германия или ако местоживеенето му или обичайното му местопребиваване не е известно към момента на предявяване на иска.

3.) Ако отделни разпоредби на договора с клиента, включително настоящите Общи условия, са или станат невалидни изцяло или частично, това не засяга валидността на останалите разпоредби. Изцяло или частично невалидната разпоредба се заменя с разпоредба, чийто икономически ефект е възможно най-близък до този на невалидната разпоредба.

Информация относно сключването на договори в електронната търговия
1. Партньор по договора

Вашият партньор по договора е:

MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Germany, Факс: 02366 / 500510, eMail: [email protected]

2. Сключване на договор при електронни бизнес сделки, език на договора

Сключването на договор при електронни бизнес сделки се подчинява на горепосочените наши Общи условия (вж. по-горе).

Договорът се сключва изключително на немски език.

3. Съществени характеристики на стоките, информация, плащане и доставка

Съществените характеристики на стоките можете да намерите в описанието на съответния продукт в нашия уеб магазин. Плащането и доставката се извършват в съответствие с нашите Общи условия (вж. по-горе) и информацията за клиента на нашия уебсайт.

4. Съхраняване на текста на договора

Ако потребителят поръча стоките по електронен път, текстът на договора ще бъде съхранен от нас и при поискване ще бъде изпратен на клиента заедно с настоящите Общи условия по електронна поща.

5технически стъпки, водещи до сключването на договора, възможности за корекция

Клиентът подава офертата си чрез нашия формуляр за поръчка по следната процедура:

След като сте намерили желания от Вас продукт, можете да го поставите в кошницата за пазаруване без задължение, като кликнете върху него. Можете да прегледате съдържанието на кошницата за пазаруване по всяко време без задължение, като кликнете върху нея. Можете също така да премахнете продукти от кошницата за пазаруване по всяко време. Ако желаете да закупите продуктите в кошницата за пазаруване, щракнете върху бутона за плащане. Поръчката се приема в съответствие с нашите Общи условия (вж. по-горе).

Преди да изпратите поръчката си, можете по всяко време да проверите отново въведените данни и да ги коригирате преди окончателното изпращане. С натискането на бутона "Купи" вие финализирате процеса на поръчка. Процесът може да бъде отменен по всяко време, като затворите прозореца на браузъра.

6. Допълнителна информация

Тази информация не е изчерпателна. Допълнителни задължения за преддоговорна информация се предоставят директно във връзка с предлагания продукт и като част от процеса на поръчка.

Задължение за информация съгласно Наредбата за батериите

Във връзка с продажбата на батерии или акумулаторни батерии или с доставката на устройства, съдържащи батерии или акумулаторни батерии, ние като продавач сме длъжни да информираме купувача за следното в съответствие с Наредбата за батериите (BatterieVO):

Батериите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Като краен потребител сте законово задължени да върнете използваните батерии. След употреба можете да върнете батериите безплатно в точката на продажба (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) или във вашия квартал (напр. в общинските пунктове за събиране на отпадъци). Можете също така да ни върнете батериите по пощата. Батериите или акумулаторните батерии, които съдържат вредни вещества, се етикетират със символа на зачеркната кофа за боклук. Химическото наименование на замърсителя може да бъде намерено до този символ на кошче за боклук. Cd" означава кадмий, "Pb" - олово, а "Hg" - живак.