От 18

Следващите страници са предназначени само за възрастни. С влизането си потвърждавате, че сте навършили 18 години.

Категории

Бюлетин

Този превод е така нареченият любезен превод. Този превод е само за ваша информация. Само актуалната версия на нашите Общи условия на немски език е правно обвързваща.

Общи условия и информация за потребителите

 

Общи условия (ОУ) и информация за потребителите на MEO Vertriebs GmbH, от юли 2021 г., наричани по-долу "MEO".

§ 1 Общи положения и обхват на приложение

1.) Настоящите общи условия се прилагат за всички поръчки чрез онлайн магазина, както и на интернет страниците на MEO Vertriebs GmbH.

2.) Потребители по смисъла на настоящите общи условия са физически лица, които сключват правна сделка с цел, която не може да бъде отнесена към тяхната търговска или независима професионална дейност. ) Предприемачи по смисъла на настоящите общи условия са физически или юридически лица, или партньорства с правоспособност, които при сключването на правна сделка действат в рамките на своята търговска или независима професионална дейност. Търговци на едро са предприемачи, които за тази цел получават отделен достъп за търговци на едро чрез съответна акредитация и поръчки на количества от нас; за тях, разбира се, се прилагат съответно разпоредбите за предприемачи. Клиенти по смисъла на настоящите общи условия са потребителите, както и предприемачите и търговците на едро.

3.) Отклоняващи се, противоречащи или допълнителни общи условия, дори и да са известни, не стават част от договора, освен ако тяхната валидност не е изрично договорена в писмена форма.

 

§ 2 Сключване на договора, резервиране на самостоятелна доставка

1.) Нашите оферти подлежат на промяна. Запазваме си правото да правим технически промени, както и промени във формата, цвета и/или теглото в рамките на разумното.

2.) С поръчването на стоките клиентът обвързващо заявява, че желае да закупи поръчаните стоки.

3.) Ако потребителят поръча стоките по електронен път, ние незабавно ще потвърдим получаването на поръчката. Самото потвърждаване на получаването на поръчката от страна на клиента не представлява обвързващо приемане на поръчката. Потвърждаването на получаването обаче може да бъде съчетано с декларация за приемане. Приемането се извършва в писмена форма или чрез доставка на стоките на клиента. До обвързващото приемане от наша страна клиентът във всички случаи няма правен иск за доставка. Имаме право да откажем да приемем дадена поръчка - например след проверка на кредитоспособността на клиента. Имаме право да ограничим поръчката до обичайните за домакинството количества.

 

§ 3 Доставка; резервация за самостоятелна доставка

1.) Освен ако в офертата не е посочено друго, срокът за доставка е 3-5 дни. В случай на авансово плащане срокът за доставка започва да тече от деня след издаването на платежното нареждане към банката преводач, а в случай на други начини на плащане - от деня след сключването на договора и приключва с изтичането на последния ден от срока. Ако последният ден от срока се пада в събота, неделя или официален празник, признат от държавата на мястото на доставка, на мястото на този ден се поставя следващият работен ден.

2.) Ако не всички поръчани продукти са налични на склад, ние имаме право да извършим частични доставки за наша сметка, доколкото това е разумно за вас.

3.) Ако доставката на стоките не успее да се осъществи по ваша вина въпреки три опита за доставка, ние можем да се откажем от договора. Всички направени плащания ще ви бъдат възстановени незабавно.

4.) Сключването на договора зависи от правилната и навременна доставка от страна на нашите доставчици. Това важи само в случай, че не носим отговорност за недоставянето, по-специално ако с нашия доставчик е сключена конгруентна хеджираща сделка. Клиентът ще бъде информиран незабавно за липсата на доставка на услугата. Възнаграждението ще бъде възстановено незабавно или ще бъде извършена доставка на заместващи артикули на същата или по-висока стойност. Ако клиентът не е доволен от артикула, той може да бъде върнат за наша сметка.

 

§ 4 Запазване на собствеността

1.) В случай на договори с потребители ние запазваме правото на собственост върху стоките до пълното уреждане на всички претенции, произтичащи от текущи търговски взаимоотношения.

2.) Клиентът е длъжен да се отнася към стоките с грижата на добър стопанин. Доколкото са необходими дейности по поддръжка и проверка, клиентът трябва да ги извършва редовно за своя сметка.

3.) Клиентът е длъжен да ни информира незабавно за всеки достъп на трети лица до стоките, например в случай на изземване, както и за всяка повреда или унищожаване на стоките. ) Клиентът е длъжен да ни уведоми незабавно за всяка промяна на собствеността върху стоките и за промяна на собственото си местожителство.

4.) Имаме право да се откажем от договора и да изискаме връщането на стоките в случай на поведение, противоречащо на договора, от страна на клиента, по-специално в случай на забава на плащането или в случай на неизпълнение на задължение съгласно точки 2. и 3. от настоящата разпоредба.

5.) Предприемачът има право да препродаде стоките в рамките на обичайната си търговска дейност. Още сега той ни преотстъпва всички вземания в размер на сумата по фактурата, които му възникват от препродажбата срещу трета страна. Ние приемаме цесията. След прехвърлянето предприемачът е упълномощен да събере вземането. Ние си запазваме правото да съберем вземането сами, щом предприемачът не изпълнява надлежно задълженията си за плащане и е в забава.

 

§ 5 Право на оттегляне

1.) Моля, прочетете следната информация относно оттеглянето на поръчка от нашия интернет магазин.

Потребителите имат право на право на оттегляне съгласно следните условия:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Политика за анулиране

Право на оттегляне

Имате право да се откажете от този договор в срок от четиринадесет дни, без да посочвате причина.

Срокът за оттегляне е четиринадесет дни от деня

 

  • деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвач, сте влезли във владение на стоките или сте влезли във владение на стоките, ако сте поръчали една или повече стоки като част от еднотипна поръчка и стоките или стоките са доставени еднотипно;
  • в деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвач, сте взели или сте влезли във владение на последната стока, ако сте поръчали няколко стоки като част от единна поръчка и стоките се доставят поотделно;
  • когато Вие или посочена от Вас трета страна, която не е превозвач, сте влезли във владение на последната пратка или на последния артикул, ако сте поръчали стоки, които се доставят на няколко пратки или артикули;

 

Ако се прилагат повече от една от горните алтернативи, срокът за отказ от договора започва да тече едва след като Вие или посочена от Вас трета страна, която не е превозвач, влезете във владение на последната стока или на последната частична пратка или бройка.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате, MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Германия, тел. +49 2366 500 500; факс: 02366 / 500 510, е-mail: info@meo.de, чрез ясна декларация (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или е-mail) за решението си да се откажете от този договор. За да се спази срокът за отказ, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняване на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ. Можете да попълните и изпратите образеца на формуляра за отказ от договора или друга ясна декларация, на нашия уебсайт http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php, също и по електронен път. Ако се възползвате от тази възможност, ние незабавно ще ви изпратим потвърждение за получаването на такова оттегляне (например по електронна поща).

 

Последици от оттеглянето

Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомлението за вашето оттегляне от този договор. За това изплащане ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да ви бъде начислена такса за това изплащане.

Можем да откажем изплащането, докато не получим стоките обратно или докато не представите доказателство, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Трябва да ни върнете или предадете стоките незабавно и във всички случаи не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който ни уведомите за прекратяването на този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на четиринадесетдневния срок. Вие поемате преките разходи по връщането на стоките.

Вие трябва да заплатите само загубата на стойност на стоките, ако тази загуба на стойност се дължи на боравене със стоките, което не е необходимо за проверка на състоянието, свойствата и функционирането на стоките.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правото на отказ не се прилага за договори от разстояние

  • за доставка на стоки, които не са предварително подготвени и за чието изработване решаващо значение има индивидуалният избор или определяне от страна на потребителя, или които са ясно съобразени с личните нужди на потребителя;

 

Правото на отказ от договора се погасява предсрочно в случай на договори от разстояние за доставка на

  • за доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за защита на здравето или хигиена, ако пломбата им е била отстранена след доставката;
  • за доставка на стоки, ако те са били неразделно смесени с други стоки след доставката поради тяхното естество;

Моля, избягвайте повреди и замърсяване. Ако е възможно, моля, върнете ни стоките в оригиналната опаковка с всички аксесоари и с всички компоненти на опаковката. Ако е необходимо, използвайте защитна външна опаковка. Ако вече не разполагате с оригиналната опаковка, моля, осигурете адекватна защита срещу повреди при транспортиране с подходяща опаковка, за да се избегнат претенции за вреди поради дефектна опаковка. Моля, обърнете внимание, че тези условия не са предпоставка за ефективно упражняване на правото на отказ.

 

§ 6 Възнаграждение

1.) Предложената покупна цена е обвързваща. Покупната цена включва законоустановения данък върху добавената стойност. За облагаеми доставки в Обединеното кралство (фактурна стойност под 135,00 GBP) ще бъдат издавани само опростени фактури (без фактури по ДДС), тъй като това са доставки до крайни клиенти. В случай на покупка по пощата към покупната цена се добавя фиксирана такса за доставка. Клиентът не поема никакви допълнителни разходи при поръчка чрез използване на средства за комуникация от разстояние. Клиентът може да плати покупната цена с наложен платеж, авансов банков превод или кредитна карта. В случай на плащане с кредитна карта, предварителната оторизация се извършва без такса при подаване на поръчката. Таксата се начислява при доставката (за частични доставки - пропорционално на частичната сума и разходите за доставка; за последващи доставки - пропорционално на частичната сума и разходите за доставка). В случай на плащане с наложен платеж се дължи допълнителна такса от 10,00 EUR, която се начислява от доставчика на място.

2.) Клиентът се задължава да плати покупната цена най-късно до 10 дни след получаването на стоките. След изтичането на този срок клиентът изпада в забава на плащането.

3.) Клиентът има право на прихващане само ако насрещните му вземания са законно установени, признати от нас или се основават на същите договорни отношения. Клиентът може да упражни право на задържане само ако неговото насрещно вземане се основава на същото договорно отношение.

 

§ 7 Надбавка за минимален оборот / минимално количество за търговци на едро

За да могат нашите клиенти - търговци на едро, да се възползват от съответните ценови предимства, се счита, че е договорен минимален оборот на поръчка от 500 EUR (нето). Ако поръчката не достига този минимум, ние имаме право да начислим надценка за малки количества в размер на 50,- EUR плюс ДДС.

 

§ 8 Прехвърляне на риска

1.) Ако купувачът е предприемач, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на стоката преминава върху купувача при предаването, а в случай на продажба по местоназначение - при предаването на стоката на спедитора, превозвача или лицето или институцията, определени по друг начин да извършат превоза.

2.) Ако купувачът е потребител, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадената вещ преминава върху купувача едва след предаването на вещта, дори в случай на продажба чрез доставка до място, различно от мястото на изпълнение. Предаването е същото, ако купувачът е в забава при приемането.

 

§ 9 Гаранция

1.) Прилага се законовата гаранция, освен ако не се допускат отклонения от нея в следните случаи.

2.) Ако купувачът е предприемач, първоначално ние предоставяме гаранция за дефекти на стоките по наша преценка чрез отстраняване на дефекти или доставка на замяна.

3.) Предприемачите трябва да ни уведомят писмено за явните дефекти в срок от две седмици от получаването на стоките; в противен случай предявяването на гаранционна претенция се изключва. Своевременното изпращане е достатъчно, за да се спази срокът. Предприемачът носи пълната тежест на доказване на всички предпоставки за предявяване на претенции, по-специално за самия дефект, за момента на откриване на дефекта и за навременността на уведомлението за дефект.

4.) За предприемачите гаранционният срок е една година от доставката на стоките. Това не важи, ако клиентът не ни е уведомил своевременно за явните дефекти (точка 2 от настоящата разпоредба). За потребителите давностният срок е две години от прехвърлянето на риска на стоките. За употребявани стоки давностният срок е една година от прехвърлянето на риска на стоките.

5.) Ако купувачът е предприемач, само описанието на продукта от производителя се счита за договорено като качество на стоката. Публичните изявления, препоръките или рекламите на производителя не представляват договорно описание на качеството на стоките.

6.) Клиентът не получава от нас никакви гаранции в правен смисъл. Гаранциите на производителя остават незасегнати от това.

 

§ 10 Ограничаване на отговорността

1.) В случай на леко небрежно нарушение на задълженията нашата отговорност се ограничава до предвидимите, типични за договора, преки средни щети според вида на стоките. Това се отнася и за леко небрежни нарушения на задълженията от страна на нашите законни представители или пълномощници. Ние не носим отговорност пред предприемачите в случай на леко небрежно нарушение на несъществени договорни задължения

2.) Горепосочените ограничения на отговорността не засягат претенциите на клиента, произтичащи от отговорност за продукти. Освен това ограниченията на отговорността не се прилагат в случай на телесна повреда или увреждане на здравето, за което носим отговорност, или в случай на загуба на живота на клиента и нарушение на съществени договорни задължения. Съществени договорни задължения са абстрактни задължения, чието изпълнение е от съществено значение за правилното изпълнение на договора и на чието изпълнение договарящата страна може редовно да разчита.

 

§ 11 Авторски права и споразумения за използване

1.) Със закупуването и/или разпространението на продукти на MEO клиентът не придобива собствени търговски права за използване на логото на MEO или нашите търговски марки извън законовите разпоредби.

2.) В частност с това клиентът няма право да копира нашите продуктови снимки и/или продуктови текстове, създадени със значителни производствени и финансови разходи, дори и само частично, да ги използва и/или да ги възлага за използване. За тази цел ще имаме готови отделни споразумения за използване, които ще сключим с избрани клиенти. Нарушаването на забраната за използване ще бъде преследвано от нас по съдебен ред във всички случаи. В допълнение към други вреди, ние си запазваме правото по-специално да начисляваме съответните лицензионни такси за неразрешеното използване.

 

§ 12 Закон за уреждане на потребителски спорове (VBSG)

1.) Ние не участваме в процедури за разрешаване на спорове пред арбитражна комисия за защита на потребителите.

 

§ 13 Заключителни разпоредби

1.) Прилага се правото на Федерална република Германия, като се изключва Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки.

2.) Ако клиентът е търговец, юридическо лице по публичното право или специален фонд по публичното право, изключителната юрисдикция за всички спорове, произтичащи от този договор, е нашето седалище или Дюселдорф. Същото важи и ако клиентът няма обща юрисдикция в Германия или ако местожителството или обичайното местопребиваване на клиента е неизвестно към момента на предявяване на иска.

3.) Ако отделни разпоредби на договора с клиента, включително настоящите Общи условия, са или станат невалидни изцяло или частично, това не засяга валидността на останалите разпоредби. Изцяло или частично невалидната разпоредба се заменя с разпоредба, чийто икономически успех е възможно най-близък до този на невалидната разпоредба.

 

Информация относно сключването на договори при електронни бизнес сделки

1. Договорен партньор

Вашият договорен партньор е:

MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Германия, Факс: 02366 / 500510, eMail: info@meo.de

 

2. Формиране на договора при електронни бизнес сделки, език на договора

Сключването на договор при електронни бизнес транзакции се подчинява на нашите горепосочени Общи условия (вж. по-горе).

Договорът се сключва изключително на немски език.

 

3. Съществени характеристики на стоките, информация за плащане и доставка

Съществените характеристики на стоките можете да намерите в описанието на съответния продукт в нашия уеб магазин. Плащането и доставката се извършват в съответствие с гореспоменатите Общи условия (вж. по-горе), както и с информацията за клиентите на нашия уебсайт.

 

4. Съхранение на текста на договора

Ако потребителят поръча стоките по електронен път, текстът на договора се съхранява от нас и се изпраща на клиента по електронна поща при поискване заедно с настоящите Общи условия.

 

5. Технически стъпки, водещи до сключването на договора, възможности за корекция

Клиентът подава офертата си чрез нашия формуляр за поръчка по следния начин:

Когато намерите желания продукт, можете да го поставите в кошницата за пазаруване без задължение, като кликнете върху него. Можете да прегледате съдържанието на кошницата за пазаруване без задължение по всяко време, като кликнете върху нея. Можете също така да премахнете продуктите от кошницата за пазаруване по всяко време. Ако желаете да закупите продуктите в кошницата за пазаруване, щракнете върху бутона за плащане. Приемането на поръчката се подчинява на нашите Общи условия (вж. по-горе).

Преди да изпратите поръчката си, можете да проверите отново текущо своите записи и да ги коригирате преди окончателното им изпращане. С натискането на бутона "Купи" окончателно приключвате процеса на поръчка. Процесът може да бъде отменен по всяко време, като затворите прозореца на браузъра.

 

6. Допълнителна информация

Тази информация не е окончателна. Допълнителни преддоговорни задължения за предоставяне на информация се осъществяват, наред с другото, пряко във връзка с предлагания продукт и в рамките на процеса на поръчка.

 

Задължение за предоставяне на информация съгласно Наредбата за батериите

Във връзка с продажбата на батерии или акумулаторни батерии или с доставката на устройства, съдържащи батерии или акумулаторни батерии, ние като продавач сме длъжни да информираме купувача за следното в съответствие с Наредбата за батериите (BatterieVO):

Батериите не трябва да се изхвърлят в битовите отпадъци. Като краен потребител сте законово задължени да върнете използваните батерии. След употреба можете да върнете батериите безплатно в точката на продажба (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) или в близост до вас (напр. в общинските пунктове за събиране на отпадъци). Можете също така да ни върнете батериите по пощата. Батериите или акумулаторните батерии, съдържащи вредни вещества, се маркират със символа на зачеркнат контейнер за отпадъци. В близост до този символ на кошче за боклук ще намерите химическото наименование на замърсителя. Cd" означава кадмий, "Pb" - олово, а "Hg" - живак.