От 18

Следващите страници са предназначени само за възрастни. С влизането си потвърждавате, че сте навършили 18 години.

Категории

Бюлетин

Политика за анулиране - Право на анулиране

 

 

Потребителите имат право на отказ съгласно следните разпоредби:

 

Имате право да се откажете от този договор в срок от четиринадесет дни, без да посочвате причина.

Срокът за оттегляне е четиринадесет дни от деня, в който

  • деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвач, сте влезли във владение на стоките или сте влезли във владение на стоките, ако сте поръчали една или повече стоки като част от еднотипна поръчка и стоките или стоките са доставени еднотипно;

  • в деня, в който Вие или посочена от Вас трета страна, която не е превозвач, сте взели или сте влезли във владение на последната стока, ако сте поръчали няколко стоки като част от единна поръчка и стоките се доставят поотделно;

  • когато Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвач, влезе във владение на последната пратка или последната позиция, ако сте поръчали стоки, които се доставят на няколко пратки или позиции;

Ако се прилагат повече от една от горепосочените алтернативи, срокът за отказ от договора започва да тече едва след като Вие или посоченото от Вас трето лице, което не е превозвач, влезете във владение на последната стока или на последната частична пратка или бройка.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате, ME0 Vertriebsgesellschaft, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Германия, тел. +49 2366 5005-00; факс: 02366 / 5005-10, е-mail: [email protected], чрез ясна декларация (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или е-mail) за решението си да се откажете от този договор. За да се спази срокът за оттегляне, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняването на правото на оттегляне преди изтичането на срока за оттегляне. Можете да попълните и изпратите образеца на формуляра за отказ от договора или друга ясна декларация, на нашия уебсайт http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php, също и по електронен път. Ако се възползвате от тази възможност, ние незабавно ще ви изпратим потвърждение за получаването на такова оттегляне (например по електронна поща).

Последици от оттеглянето

Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомлението за вашето оттегляне от този договор. За това изплащане ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да ви бъде начислена такса за това изплащане.

Можем да откажем изплащането, докато не получим стоките обратно или докато не представите доказателство, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Трябва да ни върнете или предадете стоките незабавно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който ни уведомите за прекратяването на този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на четиринадесетдневния срок. Вие поемате преките разходи по връщането на стоките.

Вие трябва да заплатите само загубата на стойност на стоките, ако тази загуба на стойност се дължи на боравене със стоките, което не е необходимо за проверка на състоянието, свойствата и функционирането на стоките.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правото на отказ не се прилага за договори от разстояние

  • за доставка на стоки, които не са предварително подготвени и за чието изработване решаващо значение има индивидуалният избор или определяне от страна на потребителя, или които са ясно съобразени с личните нужди на потребителя;

Правото на отказ от договора се погасява предсрочно в случай на договори от разстояние за доставка на

  • за доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за защита на здравето или хигиена, ако пломбата им е била отстранена след доставката;

  • за доставка на стоки, ако те са били неразделно смесени с други стоки след доставката поради тяхното естество;

Моля, избягвайте повреди и замърсяване. Ако е възможно, моля, върнете ни стоките в оригиналната опаковка с всички аксесоари и с всички компоненти на опаковката. Ако е необходимо, използвайте защитна външна опаковка. Ако вече не разполагате с оригиналната опаковка, моля, осигурете адекватна защита срещу повреди при транспортиране с подходяща опаковка, за да се избегнат претенции за вреди поради дефектна опаковка. Моля, обърнете внимание, че тези условия не са предпоставка за ефективно упражняване на правото на отказ.

Формуляр за анулиране

За декларацията за отмяна можете да изтеглите нашия примерен формуляр за отмяна или да използвате нашия онлайн формуляр за отмяна. Моля, имайте предвид, че използването на този формуляр не е предпоставка за ефективното упражняване на правото на оттегляне.